We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
De vraag en behoeften van de client en mantelzorgers staan centraal!
Telkens moet antwoord gevonden worden op de vragen / behoeften van cliënt  en mantelzorgers. Dat betekent dat er geen ‘standaard programma’ is geschreven. De route, volgorde, de betrokkenen en de rollen van eenieder in het proces kunnen / zullen telkens weer anders zijn. Daar voorziet Hulp bij Dementie ten principale in!

Het doel van Hulp bij Dementie om een samenhangend en afgestemd geheel van zorg en diensten aan cliënten en mantelzorgers te bieden waardoor cliënten in staat worden gesteld om zo lang mogelijk in de thuissituatie te blijven functioneren. Om kwaliteit te bieden, is het nodig eenduidige afspraken te maken over standaarden, werkwijzen, taken en verantwoordelijkheden en er voor te zorgen dat alle participanten conform deze afspraken werken.

Hulp bij Dementie voorziet er in dat alle relevante gebieden aandacht krijgen. De trajectbegeleider heeft hierin een belangrijke bewakende / signalerende rol. Het begrip ‘zorg’ wordt dan ook breed opgepakt.

Zorg hebben voor iemand!
Dat klinkt warm en betrokken, dat voelt goed. En het zijn vaak ook ‘praktische’ dingen waar wij als mantelzorgers moeite mee hebben. En ook het gevoel er alleen voor te staan. Weet u, dementie is er 24 uur per dag, het gaat nooit weg. Dat er ook aandacht is voor die kant, vind ik zelf heel erg belangrijk. (Familie Donselaer)

Meer dan de cliënt alleen
Een van de slogans van Alzheimer Nederland is: ‘Dementie; hij heeft het, zij lijdt er onder!’ Dementie treft niet alleen de cliënt als individu maar heeft altijd een grote impact voor de mensen in de directe omgeving van de cliënt. Zorg, in de brede zin zoals hierboven beschreven, moet dus niet alleen op de individuele cliënt zijn gericht maar minstens in gelijke mate ook gericht zijn op mensen (familie, mantelzorgers) in de directe omgeving. Het belang hiervan is overigens tweeledig. Voldoende ondersteuning voor familie / mantelzorgers stelt hen in staat om langer hun bijdrage te kunnen leveren. Dat is in het belang van de cliënt als persoon. Tegelijkertijd heeft ook de mantelzorger / het familielid als individu recht op ondersteuning en zorg voor zijn/haar welbevinden.

Rol huisarts

Zolang een cliënt, in dit geval de persoon bedoeld, geheel of gedeeltelijk thuis woont, is de huisarts de regisserende professional. Alle lijnen van behandeling, zorg en welzijn komen bij hem samen. Voor de cliënt is de huisarts aanspreekbaar als eindverantwoordelijk professional.

Het terrein waarover de huisarts regie moet voeren is dermate breed en complex dat een huisarts onmogelijk alle elementen zelf goed in beeld kan hebben. Dat betekent dat een belangrijk deel van de regiefunctie overgedragen wordt aan een trajectbegeleider. De huisarts concentreert zich op het medisch deel, de trajectbegeleider richt zich op zorg en welzijn. Zodoende ontstaat er een ‘regie-as’ van huisarts en trajectbegeleider.

De rol van de huisarts kan in specifieke woonsituaties geheel of gedeeltelijk overgenomen worden door een specialist ouderengeneeskunde. In de meeste gevallen zal er sprake zijn van de rol van ‘medebehandelaar’. De hoofdbehandelaar is eind eindverantwoordelijk en verantwoordelijk voor het bieden van 24-uurs zorg.

Rol trajectbegeleider

Er worden landelijk diverse benamingen gebruikt voor een zelfde functie. In stukken van het Ministerie van VWS wordt doorgaans gesproken over ‘casemanager’. Ook woorden als consulent en coach worden gebruikt om een rol aan te duiden. In Noord-Limburg wordt gekozen voor de benaming ‘trajectbegeleider’ omdat dit het meest begrijpelijk is én aangeeft dat het over een heel traject gaat waarin begeleiding nodig is. Waar in deze notitie het begrip ‘trajectbegeleider’ gebruikt wordt kan ook ‘casemanager’ gelezen worden.

Een van de meest belangrijke verbeterpunten voor het Landelijk Dementie Programma is het realiseren van een vast aanspreekpunt voor cliënt en mantelzorgers. Gelet op het belang van een onafhankelijke begeleider is bepaald dat als een aparte functie wordt ingericht. De trajectbegeleider werkt voor Hulp bij Dementie zodat:

continuïteit gewaarborgd is. Bij wisseling van hulpverlener organisatie kan dezelfde trajectbegeleider     dementie actief blijven;

trajectbegeleider dementie een netwerk kan vormen. Ook al betreft het telkens de individuele cliënt, vaak zijn dezelfde organisaties betrokken. De trajectbegeleider kan vanwege frequente contacten een relatie met deze organisaties opbouwen. Deze relaties / netwerk kunnen ten gunste van iedere cliënt worden benut;

vaardigheden worden ontwikkeld; minder verschillende mensen voeren deze rol uit waardoor er een zekere specialisatie ontstaat;

de onafhankelijkheid gewaarborgd is; trajectbegeleiders worden door organisatie bij het netwerk gedetacheerd en kunnen dus los van organisaties functioneren;

de positie voor alle betrokkenen helder wordt en ook makkelijk beschikbaar; er hoeft bij meerdere hulpverleners niet gesproken te worden wie of welke organisatie de trajectbegeleiding op zich neemt en de huisarts kan op één punt de trajectbegeleiding dementie regelen;

wanneer er nog geen professionele hulpverlening aanwezig is, er toch trajectbegeleiding dementie geboden kan worden;

de trajectbegeleider dementie kan door de huisarts bij de eerste signalen van ‘niet pluis gevoel’ en verdenking van dementie, direct worden ingezet. Er is geen nader overleg nodig met een of meerdere zorgorganisaties. Zodoende kan de trajectbegeleider de cliënt en mantelzorgers vanaf een pril stadium ondersteunen;

trajectgeleiding wordt georganiseerd vanuit een gezamenlijk netwerk en is als zodanig makkelijk beschikbaar en herkenbaar. Primair voor de huisartsen, maar ook voor andere betrokkenen / instanties.

 
inloggenbl