We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Bewustwording is belangrijk
Om iedereen bewust te maken van dit belang, moet het bestaande taboe rondom dementie worden doorbroken. Dementie is een veel voorkomende ziekte. In de toekomst zullen we er steeds vaker mee geconfronteerd worden. Het is nog niet zo lang geleden dat we niet openlijk over kanker spraken. We hadden het over de ziekte 'K'. Zoiets speelt ook rondom dementie. We benoemen het liever niet omdat we er bang voor zijn. Niet ten onrechte natuurlijk, wat het is en blijft een breuklijn (lees meer ontstaan logo) in ieders leven, maar het helpt niet om het niet onder ogen te zien. In tegendeel. Dementie sluipt toch gewoon verder je leven binnen.

Om dementie beter bespreekbaar te maken, richt Hulp bij Dementie zich ook op voorlichting. Via verschillende media en herhalend, zal aandacht geschonken worden aan verschillende vormen van dementie, voorlichtingsmateriaal en het hulpaanbod.

Casemanagement is belangrijk
In de afgelopen periode is goed onderbouwd waar de grootste problemen liggen bij dementie. Er is behoefte aan goede informatie. Op het juiste moment. Afgestemd tussen de verschillende zorgverleners. Er moet voor gewaakt worden om geen zaken dubbel te doen (steeds opnieuw het zelfde verhaal moeten vertellen). Hoe moet je de weg vinden in de sociale kaart en het regionale ondersteuningsaanbod? Op welke veranderingen moet ik me voorbereiden en welke keuzes moet ik nu al maken?

De impact van dementie is groot, voor de patiënt en zijn omgeving. Met de inzet van casemanagement wordt informatie en begeleiding geboden vanaf het begin. Alle vragen en behoeften worden samen in kaart gebracht en adequate inzet van zorg, ondersteuning en begeleiding wordt daarop afgestemd. Daarbij wordt uitgegaan van een brede aandacht ook op wonen en welzijn. Zelfstandigheid en eigen regie wordt ondersteund  en zo veel mogelijk versterkt. Overzicht, veiligheid en het bieden van keuzemogelijkheden bij belangrijke veranderingen staat voorop.

Regionale ketenzorg is belangrijk
Goede dementiezorg is een zaak van allen: gemeenten, welzijnsorganisaties, vrijwilligers, patiëntenorganisatie, zorgprofessionals. Je moet samen grenzen verleggen en ongeacht het belang van je eigen organisatie of professie mogelijkheden scheppen om nu en straks goed met dementie om te gaan.
inloggenbl