We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Hulp bij Dementie is voortgekomen uit het Landelijk Dementieprogramma dat deel uitmaakt van 'Zorg voor beter' een initiatief van het Ministerie van VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport). Een samenwerkingsproject van Vilans, CBO (kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg) en Alzheimer Nederland. Een belangrijke mijlpaal werd bereikt in 2009 met de verschijning van de 'Leidraad ketenzorg Dementie'.
Hierin werden helder de problemen verwoord rond dementie voor de patiënt en zijn omgeving. In het stuk zijn ook de zorgdimensies benoemd, die in samenhang moeten worden aangepakt.
Na een voorbereidingsperiode werd in 2010 door een grote groep van betrokken ketenpartners een Convenant gesloten om de zorg, ondersteuning en begeleiding op het gebied van dementie belangrijk te verbeteren.
Een stuurgroep, bestaande vanuit een (bestuurlijke) vertegenwoordiging van de ketenpartners bewaakt de uitvoering en voortgang van het project op de afgesproken uitgangspunten. Een kerngroep, bestaande uit inhoudelijk betrokkenen adviseert en stuurt de uitvoering binnen de ketenzorg dementie. In verschillende werkgroepen worden specifieke onderdelen van het project voorbereid en uitgewerkt, zoals vroegdiagnostiek/regionale verwijsrichtlijn, vrijwilligers of scholing.

In het programma Ketenzorg Dementie Westelijke Mijnstreek is vastgelegd hoe alle partners gezamenlijk de zorg willen verbeteren. Het Dementieprogramma is de leidraad voor het inrichten van de ketenzorg. Op basis van de opgedane ervaringen zal het Dementieprogramma verder worden aangepast en ontwikkeld. Het Dementieprogramma gaat vanaf 2012 verder onder de naam Hulp bij dementie Westelijke Mijnstreek, waarbij nauw wordt samengewerkt met de andere regio's in Limburg.
inloggenbl