We bieden hulp aan familieleden en partners, evenals aan professionals in de zorg.
Rol huisarts
Zolang een cliënt, in dit geval de persoon bedoeld, geheel of gedeeltelijk thuis woont, is de huisarts de regisserende professional. Alle lijnen van behandeling, zorg en welzijn komen bij hem samen. Voor de cliënt is de huisarts aanspreekbaar als eindverantwoordelijk professional.

Het terrein waarover de huisarts regie moet voeren is dermate breed en complex dat een huisarts onmogelijk alle elementen zelf goed in beeld kan hebben. Dat betekent dat een belangrijk deel van de regiefunctie overgedragen wordt aan een trajectbegeleider.

De huisarts concentreert zich op het medisch deel, de trajectbegeleider richt zich op zorg en welzijn. Zodoende ontstaat er een ‘regie-as’ van huisarts en trajectbegeleider.
De huisarts en de trajectbegeleider voeren gezamenlijk regie in de zorg (in de breedste zin van het woord) rondom een individuele cliënt. De start van het zorgproces ligt bij de huisarts. Die zorgt er voor dat snel de juiste diagnose wordt gesteld. Uitgangspunt is:

Iedere cliënt heeft recht op een tijdige en volledige diagnose op basis van de ‘state of the art’ en de daarop gebaseerde behandeling.

De huisarts kan op basis van de NHG-richtlijn zelf een diagnose stellen of kan daarvoor verwijzen naar de Geheugenpoli in het ziekenhuis (zie klinisch geriater) of Diagnose Expertise Centrum (zie DEC team). Naar wie de huisarts verwijst hangt af van de cliënt/cliëntsituatie. 


 


 

In alle situaties krijgt de huisarts in de 7e week na verwijzing, nadat de diagnose en behandelplan besproken zijn met de cliënt, een diagnose met een behandelplan / zorgplan. In het behandelplan / zorgplan is genoteerd wie de trajectbegeleider is/wordt. Indien vanuit het Kennis en Behandelcentrum Dementie geconstateerd wordt dat aanvullend onderzoek door een geheugenpoli nodig is, dan wordt daar naar doorverwezen. De kracht van de dementieketen is dat alle schakels gezamenlijk in staat zijn om een tijdige en volledige diagnose te stellen en een daarop gebaseerde behandeling aan te bieden.

 

Naast medische verwijsstromen bestaan er ook verwijsmogelijkheden naar diverse zorgvoorzieningen, activiteiten en voorzieningen voor bij voorbeeld dagopvang en eetpunten. Deze verwijsmogelijkheden worden opgenomen in een regionale sociale kaart die met ondersteuning van Vilans wordt ontwikkeld voor alle LDP regio’s.

inloggenbl